ក្រឡាទំហំ

ក្រឡា​ទំហំ (layout) គឺ​ជា​រូប​មើលមិន​ឃើញ​ម៉្យាង​ប្រើ​សម្រាប់​យក​រូប​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ទៅ​តម្រៀប​នៅ​ក្នុង​នោះ​មុន​នឹង​យក​ទៅ​បិទ​នៅ​លើ​​រូប​មេ​ណា​មួយ​។ ក្រឡា​ទំហំ​ចែក​ចេញ​ជាច្រើន​ប្រភេទ​​ដូច​​តទៅ​នេះ​៖

ប្រអប់​ទំហំ

ប្រអប់​ទំហំ (box layout) គឺ​ជា​ក្រឡា​ទំហំ​​ម្យ៉ាង​ប្រើ​សម្រាប់​តម្រៀប​រូប​ផ្សេង​ៗ​តាម​ខ្សែ​ដេក​ឬ​ខ្សែ​ឈរ​។ ពិនិត្យ​កម្មវិធី​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

#!/usr/bin/env python

 

import sys
from PyQt4.QtCore import*
from PyQt4.QtGui import*

 

class រូបមេ(QWidget):
    def __init__(សិស្ស):
        QWidget.__init__(សិស្ស)
        សិស្ស.setWindowIcon(QIcon(‘network.ico’))
        សិស្ស.setWindowTitle("ប្រអប់​ទំហំ")
        គន្លឹះ =[ ]
        for ផ្លាក in ["យល់ព្រម", "បដិសេដ", "បោះបង់"]:
            គន្លឹះ.append(QPushButton(ផ្លាក))

        ប្រអប់ទំហំដេក = QHBoxLayout()
        for លេខរៀង in range(3):
            ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(គន្លឹះ[លេខរៀង])

 
        សិស្ស.setLayout(ប្រអប់ទំហំដេក)

 

កម្មវិធី = QApplication(sys.argv)
បង្អួច = រូបមេ()
កម្មវិធី.setFont(QFont(‘Khmer OS Metal Chrieng’, 10))
បង្អួច.show()
កម្មវិធី.exec_()

 

ក្រឡាទំហំ

 

ក្រឡាទំហំ

 

ប្រអប់ទំហំដេក = QHBoxLayout() គឺ​ជា​ការយក​ថ្នាក់​ឈ្មោះ QHBoxLayout មក​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ប្រអប់ទំហំ​សម្រាប់​​តម្រៀប​រូប​តាម​ខ្សែ​ដេក​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ថា ប្រអប់ទំហំដេក ។

 

ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(គន្លឹះ[លេខរៀង]) គឺ​ជា​ការយក​វិធី​ឈ្មោះ addWidget មក​ប្រើ​ដើម្បី​តម្រៀប​ប៊ូតុង​​ចំនួន​បី​តាម​ខ្សែ​ដេក​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​ឈ្មោះ ប្រអប់ទំហំដេក ។

 

សិស្ស.setLayout(ប្រអប់ទំហំដេក) គឺ​ជា​ការយក​វិធី​ឈ្មោះ setLayout មក​ប្រើ​ដើម្បី​បិទ​ប្រអប់​ទំហំ​​ឈ្មោះ ប្រអប់ទំហំដេក ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​បង្អួច​ឈ្មោះ សិស្ស ។

 

ក្រៅ​ពី​ការតម្រៀប​រូប​តាម​ខ្សែ​ដេក យើង​ក៍​អាច​យក​រូប​ផ្សេង​ៗ​មក​តម្រៀបនៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​តាម​ខ្សែ​ឈរ​បាន​ដែរ​។ ពិនិត្យ​កម្មវិធី​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

#!/usr/bin/env python

 

import sys
from PyQt4.QtCore import*
from PyQt4.QtGui import*

 

class រូបមេ(QWidget):
    def __init__(សិស្ស):
        QWidget.__init__(សិស្ស)
        សិស្ស.setWindowIcon(QIcon(‘network.ico’))
        សិស្ស.setWindowTitle("ប្រអប់​ទំហំ")
        គន្លឹះ =[ ]
        for ផ្លាក in ["យល់ព្រម", "បដិសេដ", "បោះបង់"]:
            គន្លឹះ.append(QPushButton(ផ្លាក))

        ប្រអប់ទំហំឈរ = QVBoxLayout()
        for លេខរៀង in range(3):
            ប្រអប់ទំហំឈរ.addWidget(គន្លឹះ[លេខរៀង])

 
        សិស្ស.setLayout(ប្រអប់ទំហំឈរ)

 

កម្មវិធី = QApplication(sys.argv)
បង្អួច = រូបមេ()
កម្មវិធី.setFont(QFont(‘Khmer OS Metal Chrieng’, 10))
បង្អួច.show()
កម្មវិធី.exec_()

ក្រឡាទំហំឈរ

 

ក្រឡាទំហំឈរ

 

ប្រអប់ទំហំឈរ = QVBoxLayout() គឺ​ជា​ការបង្កើត​ប្រអប់ទំហំ​សម្រាប់​​តម្រៀប​រូប​តាម​ខ្សែ​ឈរ​មួយ​មាន​ឈ្មោះ​ថា ប្រអប់ទំហំឈរ ។

 

រូប​ដែល​យើង​យក​ទៅ​តម្រៀប​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ អាច​ជា​រូប​ប្រភេទ​ណា​ក៍​បាន​ដែរ​។ ហើយ​ដើម្បី​អាច​តម្រៀប​រូប​តាម​ខ្សែ​ដេក​ផង ខ្សែ​ឈរ​ផង គេ​ច្រើន​យក​ប្រអប់​ទំហំ​​មួយ​ទៅ​តម្រៀប​ជា​រូប​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​​មួយ​ទៀត​ដោយ​ធ្វើ​ដូច​​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

#!/usr/bin/env python

 

import sys
from PyQt4.QtCore import*
from PyQt4.QtGui import*

 

class រូបមេ(QWidget):
    def __init__(សិស្ស):
        QWidget.__init__(សិស្ស)
        សិស្ស.setWindowTitle("ប្រអប់​ទំហំ")
        គន្លឹះ =[ ]
        for ផ្លាក in ["យល់ព្រម", "បដិសេដ", "បោះបង់", "ជម្រើស"]:
            គន្លឹះ.append(QPushButton(ផ្លាក))

        ប្រអប់ទំហំឈរ = QVBoxLayout()
        ប្រអប់ទំហំដេក = QHBoxLayout()
        for លេខរៀង in range(4):
            if លេខរៀង < 2:
                ប្រអប់ទំហំឈរ.addWidget(គន្លឹះ[លេខរៀង])
            else:
                ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(គន្លឹះ[លេខរៀង])

 
        ប្រអប់ទំហំឈរ.insertLayout(0, ប្រអប់ទំហំដេក)
        សិស្ស.setLayout(ប្រអប់ទំហំឈរ)

 

កម្មវិធី = QApplication(sys.argv)
បង្អួច = រូបមេ()
កម្មវិធី.setFont(QFont(‘Khmer OS Metal Chrieng’, 10))
បង្អួច.show()
កម្មវិធី.exec_()

 

ក្រឡាទំហំចម្រុះ

 

ក្រឡាទំហំចម្រុះ

 

ប្រអប់ទំហំឈរ.insertLayout(0, ប្រអប់ទំហំដេក) គឺ​ជា​ការយក​វិធី​ឈ្មោះ insertLayout មក​ប្រើ​ដើម្បីបញ្ចូល​ប្រអប់​ទំហំ​ឈ្មោះ ប្រអប់ទំហំដេក ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​​ឈ្មោះ ប្រអប់ទហំឈរ នៅ​ត្រង់​ចំនុច​ដែល​មាន​លេខរៀង 0 ។

 

ស្ថាបនិក​នៃ​ថ្នាក់ QVBoxLayout

ស្ថាបនិក​នៃ​ថ្នាក់​ឈ្មោះ QVBoxLayout មាន​ទម្រង់​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

 • __init__(self)
 • __init__(self, QWidget parent)

ស្ថាបនិក​នៃ​ថ្នាក់ QHBoxLayout

 • __init__(self)
 • __init__(self, QWidget parent)

វិធី​នៃ​ថ្នាក់ QBoxLayout

ថ្នាក់​ QVBoxLayout និង​ថ្នាក់​ QHBoxLayout សុទ្ធ​តែ​ជា​ថ្នាក់រង​នៃ​ថ្នាក់​ QBoxLayout ។ ដូចនេះ​តាមរយៈ​សិស្ស​នៃ​ថ្នាក់​ QVBoxLayout ឬ​សិស្ស​នៃ​ថ្នាក់​ QHBoxLayout យើង​អាច​យក​វិធី​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ QBoxLayout មក​ប្រើ​បានតាម​សេចក្តី​ត្រូវការ​​។ ​វិធី​សំខាន់​ៗ​មាន​នៅ​ក្នុង​ថ្នាក់​ QBoxLayout មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​​នេះ​៖

 • QBoxLayout.addWidget (self, QWidget, int stretch = 0, Qt.Alignment alignment = 0) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​យក​រូប​ណា​មួយ​ទៅ​តម្រៀប​នៅ​ខាង​ចុង​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំរូប​ណា​មួយ​។
  • stretch : គឺ​ជា​ដំណាង​ចាំ​ទទួល​យក​ដំណឹង​ដែល​ជា​កត្តា​ធ្វើ​ឲ្យ​រូប​ត្រូវ​យក​ទៅ​តម្រៀប​យឺត​លូត​វែង​ទៅ​តាម​ទិសដៅ​នៃ​ការយឺត​លូត​វែង​នៃ​ប្រអប់​ទំហំ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ចុច​ទាញ​ពង្រីក​​បង្អួច​។ លេខ 0 គឺ​ជា​កត្តា​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​រូប​យឺត​លូត​វែង​ពេញ​ផ្ទៃ​បង្អួច ហើយ​បើ​នៅ​ក្នុង​ក្រឡាទំហំ​មាន​រូប​លើស​ពី​មួយ រូប​ទាំងអស់​នោះ​នឹង​រីក​លូត​ស្មើ​ៗ​គ្នា​។ តែ​បើ​តម្លៃ​លេខ​សម្រាប់​ដំណាង stretch ខុស​ពី 0 ហើយ​នៅ​ក្នុង​ក្រឡាទំហំ​មាន​រូប​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​នោះ រូប​ទាំងឡាយ​នឹង​ត្រូវ​រីកលូត​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ប្រព័ន្ធ​សមមាត្រ​ដោយ​ធៀប​ទៅ​នឹង​រូប​ផ្សេង​ទៀត​។
  • alignment : គឺ​ជា​ដំណាង​ចាំ​ទទួល​យក​ដំណឹង​ដែល​ជា​កត្តា​កំណត់​ពី​ទីតាំង​របស់​រូប​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា​របស់​វា​​។ ទីតាំង​ទាំងនោះ​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖
   • Qt.AlignLeft : ទីតាំង​ជាប់​នឹង​ជ្រុង​ខាង​ឆ្វេង
   • Qt.AlignRight : ទីតាំង​ជាប់​នឹង​ជ្រុង​ខាង​ស្តាំ
   • Qt.AlignCenter : ទីតាំង​ជាប់​នៅ​កណ្តាល
   • Qt.AlignTop : ទីតាំង​ខាង​លើ
   • Qt.AlignBotton : ទីតាំង​ខាង​ក្រោម
   • Qt.AlignHCenter : ទីតាំង​នៅ​កណ្តាល​តាម​ខ្សែ​ដេក
   • Qt.AlignVCenter : ទីតាំង​នៅ​កណ្តាល​តាម​ខ្សែ​ឈរ
   • Qt.AlignJustify : ទីតាំង​សមស្រប​ណា​មួយ​សម្រាប់​កម្រង​អក្សរ

ពិនិត្យ​កម្មវិធី​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

#!/usr/bin/env python

 

import sys
from PyQt4.QtCore import*
from PyQt4.QtGui import*

 

class រូបមេ(QWidget):
    def __init__(សិស្ស):
        QWidget.__init__(សិស្ស)
        សិស្ស.setWindowTitle("ប្រអប់​ទំហំ")
        សិស្ស.គន្លឹះ០ = QPushButton("យល់​ព្រម")
        សិស្ស.គន្លឹះ១ = QPushButton("បដិសេដ")
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក = QHBoxLayout()
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ០, 2)
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ១, 1)
        សិស្ស.setLayout(សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក)

 

កម្មវិធី = QApplication(sys.argv)
បង្អួច = រូបមេ()
កម្មវិធី.setFont(QFont(‘Khmer OS Metal Chrieng’, 10))
បង្អួច.show()
កម្មវិធី.exec_()

 

វិធី​ក្រឡាទំហំ

 

ក្រឡាទំហំ

 

សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ០, 2) គឺ​ជា​ការយក​វិធី​ឈ្មោះ addWidget មក​ប្រើ​ដើម្បី​យក​ប៊ូតុង​​​ឈ្មោះ គន្លឹះ០ទៅ​តម្រៀប​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំឈ្មោះ ប្រអប់ទំហំដេក លេខ 2 ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជា​ដំណឹង​សម្រាប់​ដំណាង stretch កត្តា​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៊ូតុង​នោះ​ត្រូវ​រីក​លូត​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ប្រព័ន្ធ​សមមាត្រ​ដោយ​ធៀប​ទៅ​នឹង​រូប​ផ្សេង​ទៀត​។

សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ១, 1) គឺ​ជា​ការយក​វិធី​ឈ្មោះ addWidget មក​ប្រើ​ដើម្បី​យក​ប៊ូតុង​​​ឈ្មោះ គន្លឹះ១ទៅ​តម្រៀប​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំឈ្មោះ ប្រអប់ទំហំដេក លេខ 1 ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជា​ដំណឹង​សម្រាប់​ដំណាង stretch កត្តា​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​គន្លឹះ​នោះ​ត្រូវ​រីក​លូត​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​ប្រព័ន្ធ​សមមាត្រ​ដោយ​ធៀប​ទៅ​នឹង​រូប​ផ្សេង​ទៀត​។

នៅ​ពេល​ដែល​កម្មវិធី​ខាង​លើ​នេះ​កំពុង​តែ​ដំណើរការ បើ​យើង​ចុច​ជាយ​បង្អួច​ទាញ​ពង្រីក ប៊ូតុង​​ឈ្មោះ គន្លឹះ០ នឹង​រីក​លូត​ទៅ​តាម​ផលធៀប 2/3 ចំណែក​ឯ​ប៊ូតុង​​ឈ្មោះ គន្លឹះ១ វិញ​នឹង​រីក​លូត​ទៅ​តាម​ផលធៀប 1/3

 • QBoxLayout.addSpacing (self, int size) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​គំលាត​រវាង​រូប​ផ្សេង​ៗ​។

o   size : គឺ​ជា​ដំណាង​ចាំ​ទទួល​យក​ដំណឹង​ដែល​ជា​កត្តា​កំណត់​ពី​គំលាត​រវាង​រូប​ទាំងឡាយ​។

ពិនិត្យ​កម្មវិធី​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

#!/usr/bin/env python

 

import sys
from PyQt4.QtCore import*
from PyQt4.QtGui import*

 

class រូបមេ(QWidget):
    def __init__(សិស្ស):
        QWidget.__init__(សិស្ស)
        សិស្ស.setWindowTitle("ប្រអប់​ទំហំ")
        សិស្ស.គន្លឹះ០ = QPushButton("យល់​ព្រម")
        សិស្ស.គន្លឹះ១ = QPushButton("បដិសេដ")
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក = QHBoxLayout()
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ០, 2)
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addSpacing(20)
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ១, 1)
        សិស្ស.setLayout(សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក)

 

កម្មវិធី = QApplication(sys.argv)
បង្អួច = រូបមេ()
កម្មវិធី.setFont(QFont(‘Khmer OS Metal Chrieng’, 10))
បង្អួច.show()
កម្មវិធី.exec_()

 

វិធី​ក្រឡាទំហំ

 

ក្រឡាទំហំ

 

សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addSpacing(20) គឺ​ជា​ការយក​វិធី​ឈ្មោះ addSpacing មក​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​គំលាត​ប្រវែង 20 ចំណុច​រវាង​គន្លឹះ​​ឈ្មោះ គន្លឹះ០ និង​គន្លឹះ​​ឈ្មោះ គន្លឹះ១

 •  BoxLayout.addStretch (self, int stretch = 0) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​បន្ថែម​គំលាត​​ចូល​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​។ ​វិធី​នេះ​ស្រដៀង​នឹង​វិធី​ឈ្មោះ addSpacing ដែរ តែ​វា​ខុស​ពី​វិធី​ឈ្មោះ addSpacing នៅ​ត្រង់​ថា គំលាត​បាន​មក​ពីការប្រើ​​វិធី​ឈ្មោះ addStretch អាច​រីក​លូត​បាន​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ពង្រីក​បង្អួច​។
 • QBoxLayout.addLayout (self, QLayout layout, int stretch = 0) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​យក​ប្រអប់​ទំហំ​​ណា​មួយ​ទៅ​តម្រៀប​ធ្វើ​ជា​រូប​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​ណា​​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​។
 • QLayout.setContentsMargins (self, int left, int top, int right, int bottom) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​ធ្វើ​មាន​គំលាត​នៅ​ជុំវិញ​ប្រអប់​ទំហំ​​ទាំងមូល​។ ពិនិត្យ​កម្មវិធី​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

#!/usr/bin/env python

 

import sys
from PyQt4.QtCore import*
from PyQt4.QtGui import*

 

class រូបមេ(QWidget):
    def __init__(សិស្ស):
        QWidget.__init__(សិស្ស)
        សិស្ស.setWindowTitle("ប្រអប់​ទំហំ")
        សិស្ស.គន្លឹះ០ = QPushButton("យល់​ព្រម")
        សិស្ស.គន្លឹះ១ = QPushButton("បដិសេដ")
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក = QHBoxLayout()
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.setContentsMargins(50, 50, 50, 50)
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ០, 2)
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ១, 1)
        សិស្ស.setLayout(សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក)

 

កម្មវិធី = QApplication(sys.argv)
បង្អួច = រូបមេ()
កម្មវិធី.setFont(QFont(‘Khmer OS Metal Chrieng’, 10))
បង្អួច.show()
កម្មវិធី.exec_()

 

វិធី​ក្រឡាទំហំ

 

ក្រឡាទំហំ

 

សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.setContentsMargins(50, 50, 50, 50) គឺ​ជា​ការយក​វិធី​ឈ្មោះ setContentsMargins មក​ប្រើ​ដើម្បី​កំណត់​ឲ្យ​មាន​គំលាត​ប្រវែង 50 ចំណុច​នៅ​ជុំ​វិញ​ប្រអប់​ទំហំ​ឈ្មោះ ប្រអប់ទំហំដេក ដែល​មាន​ប៊ូតុង​​ពីរ​នៅ​ក្នុង​នោះ​។

 • QBoxLayout.setSpacing (self, int spacing) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​គំលាត​រវាង​រូប​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​​ណា​មួយ​។ ពិនិត្យ​កម្មវិធី​ខាង​ក្រោម​នេះ​៖

#!/usr/bin/env python

 

import sys
from PyQt4.QtCore import*
from PyQt4.QtGui import*

 

class រូបមេ(QWidget):
    def __init__(សិស្ស):
        QWidget.__init__(សិស្ស)
        សិស្ស.setWindowTitle("ប្រអប់​ទំហំ")
        សិស្ស.គន្លឹះ០ = QPushButton("យល់​ព្រម")
        សិស្ស.គន្លឹះ១ = QPushButton("បដិសេដ")
        សិស្ស.គន្លឹះ២ = QPushButton("បោះបង់")
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក = QHBoxLayout()
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.setSpacing(50)
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ០)
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ១)
        សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.addWidget(សិស្ស.គន្លឹះ២)
        សិស្ស.setLayout(សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក)

 

កម្មវិធី = QApplication(sys.argv)
បង្អួច = រូបមេ()
កម្មវិធី.setFont(QFont(‘Khmer OS Metal Chrieng’, 10))
បង្អួច.show()
កម្មវិធី.exec_()

 

វិធី​ក្រឡាទំហំ

 

ក្រឡាទំហំ

 

សិស្ស.ប្រអប់ទំហំដេក.setSpacing(50) គឺ​ជា​ការយក​វិធី​ឈ្មោះ setSpacing មក​ប្រើ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​រូប​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​​ឈ្មោះ hBoxLayout ឃ្លាត​ពី​គ្នា​ប្រវែង 50 ចំណុច​។

 • QLayout.removeWidget (self, QWidget w) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​យក​រូប​ណា​មួយ​ចេញ​ពី​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​។
 • int QBoxLayout.count (self) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​រាប់​ចំនួន​រូប​នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ទំហំ​។
 • Direction QBoxLayout.direction (self) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​ចម្លង​យក​ទិសដៅ​នៃ​ការរីក​លូត​របស់​ប្រអប់​ទំហំ។ ទិសដៅ​ទាំងនោះ​គឺ​ជា​ចំនួន​គត់​ដែល​ជា​សម្បត្តិ​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ៖
  • QBoxLayout.LeftToRight = 0
  • QBoxLayout.RightToLeft = 1
  • QBoxLayout.TopToBottom = 2
  • QBoxLayout.BottomToTop = 3
 • QBoxLayout.seDirection (self, Direction) : គឺ​ជា​វិធី​ប្រើ​សម្រាប់​កំណត់​ទិសដៅ​នៃ​ការរីក​លូត​របស់​ក្រឡា​ទំហំ​​ណា​មួយ​។

ប្រភព៖

Rapid GUI Programming with Python and Qt

PyQt4 Tutorials

PyQt4 Class Reference

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

ផ្សែងប្លាក

%d bloggers like this: